பழுவேட்டரையர் முழக்கம் நூல்வெளியீட்டு விழா

பழுவேட்டரையர் முழக்கம் நூல்வெளியீட்டு விழா சிறப்பாக தீரு .இரா.இளங்குமரன் அவர்களது முன்னிலையில் திருச்சி தமிழ் சங்கத்தில் நடைபெற்றது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *